top of page

ייעוץ כלכלי לצורכי דוחות כספיים

הקצאת תמורת רכישה (PPA - Purchase Price Allocation)
בהתאם לתקינה החשבונאית (הבינלאומית והאמריקאית) כאשר חברה מבצעת רכישה המוגדרת כצירוף עסקים, עליה לאמוד את תמורת הרכישה ולהקצותה לנכסים והתחייבויות מוחשיים ובלתי מוחשיים הקיימים בחברה הנרכשת. היתרה הבלתי מזוהה של עלות הרכישה מיוחסת למוניטין.

הערכת שווי מכשירים פיננסיים, נגזרים ופיצול חבילות הנפקה
בהתאם לתקינה החשבונאית (הבינלאומית והאמריקאית) ישנם כללים להכרה, סיווג, מדידה והצגה של מכשירים פיננסים, כגון: פיצול חבילות הנפקה, פיצול אגרות חוב להמרה, הערכת שווי נגזרים, חוזי אקדמה וכיו"ב.

הערכת שווי חברות פורטפוליו
בהתאם לתקינה החשבונאית (הבינלאומית והאמריקאית) ישנן השקעות בחברות שיש להציגן בשווי הוגן בכל תאריך דיווח כספי. 

בחינת ירידת ערך מוניטין וקניין רוחני אחר
בהתאם לתקינה החשבונאית הבינלאומית והאמריקאית יש לבחון האם סכום בר ההשבה של נכס או יחידה מניבת מזומנים אליה יוחס מוניטין, אינו עולה על ערכו בספרים.

IFRS7 וגלאי
בהתאם לתקינה החשבונאית (הבינלאומית והאמריקאית) ובהתאם לגילויים הנדרשים במסגרת דו"ח הדירקטוריון יש למדוד ולהציג את השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים ולבצע ניתוח רגישות ביחס לסיכוני השוק הקיימים ולהשפעתם האפשרית על השווי ההוגן ועל הדוחות הכספיים.

הערכת שווי כתבי אופציות לעובדים ותגמולים מבוססי הון אחרים
בהתאם לתקינה החשבונאית (הבינלאומית והאמריקאית) כאשר חברה מעניקה לעובדים או נותני שירותים תגמולים מבוססי הון עליה להעריך את השווי של התגמול ולתת לכך ביטוי בדוחותיה הכספיים.

בחינת סבירות שכר נושאי משרה
ככלל, תגמולי המנהלים נקבעים בחברות ציבוריות, ע"י מועצת המנהלים של התאגיד וכוללים, על פי רוב, מספר מרכיבים כגון: שכר, מענק/שכר תלוי ביצועים, כתבי אופציה וכיו"ב. ההחלטה בדבר אופן השילוב בין מרכיבים אלו תלויה במספר משתנים ביניהם המגזר בו עוסקת החברה, האסטרטגיה והתרבות הארגונית בחברה, ציפיות בעלי המניות, חוקים החלים על החברה, חוקי מס הכנסה וסטנדרטים חשבונאים. ביום 5 בנובמבר, 2012 אושר תיקון 20 לחוק החברות, במטרה להביא לתהליך קבלת החלטות מושכל ושקוף בנושא השכר בחברות ציבוריות בישראל. כחלק מתהליך קבלת ההחלטות נוהגות מועצות המנהלים לבחון את סבירות השכר המוצע ביחס למקובל בשוק.

bottom of page