top of page

ייעוץ כלכלי לצורכי מיזוגים ורכישות

בדיקת כדאיות השקעה והערכת שווי
על פי רוב, נהוג לבצע בדיקת כדאיות או הערכת שווי כחלק מתהליך קבלת החלטות בדבר השקעות הוניות כגון: פס יצור, מכונות, מיזם, חברה וכיו"ב.

 

בדיקת נאותות כלכלית וחשבונאית
על פי רוב, נהוג לבצע בדיקת נאותות חשבונאית וכלכלית טרם השלמת עסקה. מטרתה של בדיקת נאותות חשבונאית הינה לבחון את הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת ולוודא שהם ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים וכן משקפים את מצבה הכלכלי של החברה הנרכשת. מטרתה של בדיקת הנאותות הכלכלית הינה לבחון את מצבה הכלכלי של החברה הנרכשת, גורמי סיכון, בחינת תחזיות הנהלה ולעתים גם ביצוע הערכת שווי מלאה.

bottom of page