top of page

ייעוץ כלכלי לצורכי בית משפט

חוות דעת מומחה
ליווי עסקי בקשר עם הליכים משפטיים ורגולטורים, הכנת חוות דעת כלכליות ומימוניות, לבתי משפט, בוררויות, תביעות ייצוגיות וכיו"ב, כולל מתן עדות מומחה בבית משפט.


בחינת יכולת פירעון התחייבויות לעניין חלוקת דיבידנד (סעיף 303)
חוק החברות מתיר לחברה לבצע חלוקת דיבידנד ובלבד שתעמוד בשני מבחנים מצטברים מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון.

סעיף 303 לחוק החברות מתיר לחברה, באישור בית המשפט, לבצע חלוקת דיבידנד גם כאשר החברה אינה עומדת במבחן הרווח, ובלבד שבית המשפט שוכנע כי לא קיים חשש סביר שהרכישה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד קיומן.

bottom of page