top of page

שינוי מבני
במסגרת שינוי מבני נדרשות הערכות שווי של חברות/פעילויות לצורך דיווח לרשויות המס.

 

הערכת שווי מניה רגילה לצורכי תקנה A409
בהתאם להוראות תקנה A409 לפקודת המס האמריקאית, על חברה אשר מעסיקה עובדים הנישומים לפי חוקי המס בארה"ב לאמוד את השווי ההוגן של נכס הבסיס ולדווח לרשויות המס במידה שעולה על מחיר המימוש, בעת שהיא מעניקה כתבי אופציה לעובדיה.

ייעוץ כלכלי לצורכי מס

bottom of page